سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به روش سل ژل سبز

نانوذرات حاصل، از برتری ریز بودن سایز نانو ذرات که سبب افزایش سطح تماس و در نتیجه افزایش کارایی خاصیت فوتو کاتالیزوری، و نیز کاهش گاف انرژی که باعث جذب بیشتر نور خورشید، برخوردارند. از طرفی، نانوذرات حاصل، صرفاً در فاز آناتاز هستند، اهمیت این ساختار مربوط به اثر فوتوکاتالیستی آن است که امکان استفاده از این ماده را به عنوان فوتوکاتالیزور در رفع آلودگی های محیطی گوناگون فراهم می آورد. این دستاورد که با استفاده از عصاره گیاهی حاوی مواد فعال سطحی حاصل گردیده است، ضمن بهره مندی از ویژگی های نانو مواد از تجمع آلاینده های ناشی از مصرف سورفکتانت های شیمیایی در طبیعت نیز جلوگیری می نماید. از طرفی روش مورد استفاده برای استخراج عصاره گیاهی نیز بدون استفاده از حلال های آلی است که این خود مجدداً موید زیست سازگاری فرآیند است