سنتز نانو تتانیوم به روش هیدروترمال

سنتز بهینه نانو اکید تتانیوم به روش هیدروترمال