سنتز نانوکاتالیست CuCo2O4/ZSM-5

به دلیل خطرات و مضرات قابل توجه اکسیدهای نیتروژن (NOx)برای محیط زیست و سلامت انسان، حذف آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از میان فرایند های متعددی که برای حذف NOx مورد بررسی قرار گرفته است، فرایند کاهش کاتالیستی انتخابی با آمونیاک (NH3-SCR) به عنوان موثرترین فناوری از نظر راندمان حذف، پایداری و معیارهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کاتالیست تجاری فرایند NH3-SCR ،V2O5-WO3(MoO3)/TiO2، دارای معایبی نظیر سمیت V2O5، فعالیت کم در دماهای پایین، فعالیت در محدوده دمایی باریک، و تشکیل SO3 می باشد. بنابراین، ارائه کاتالیست های با عملکرد مطلوب که مشکلات کاتالیست تجاری را نداشته باشند به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. در این طرح پژوهشی، نانوکاتالیست های CuCo2O4 و CuCo2O4/5wt.%ZSM-5، CuCo2O4/10wt.%ZSM-5 و CuCo2O4/20wt.%ZSM-5 با استفاده از روش های فاز مایع سنتز شده و خواص فیزیکی-شیمیایی و همچنین عملکرد کاتالیستی آنها برای فرایند کاهش کاتالیستی انتخابی NOx توسط NH3 بررسی و مورد مقایسه قرار گرفته است.