سنتز مشتقات فروسن

• به عنوان حد واسط در سنتز پلیمرهای شامل گروه فروسن
• ماده اولیه برای سنتز ترکیبات و مشتقات فروسن با خواص دارویی
• ماده اولیه برای سنتز سایر مشتقات فروسن
• کاتالیزگرهای کایرال و نیز کاتالیزگراحتراق در سوختهای فسیلی