سنتز زئولیت های قابل کاربرد در صنایع

زئولیت P در ساخت شوینده ها و زئولیت Y در فرایند FCC و سایر
فرآیندهای پتروشیمی کاربرد دارند.