سنتز بیو-نانوکامپوزیت هیدروکسید فلزی به عنوان

– حفاظت پیشگیرانه از آثار کاغذی مانند کتب و اسناد تاریخی در برابر اکسایش سلولز
– حفاظت پیشگیرانه از دست نوشته های تاریخی حاوی مرکب های مازویی آهن
– حفاظت پیشگیرانه از آثار نقاشی بر روی کاغذ با جلوگیری از اکسایش سلولز ناشی از رنگدانه های فلزات واسطه