سلول دودمانی RPE انسانی

سلولRPE سلول تخصصی است که بین شبکیه عصبی و غشا بروخ قرار دارد و نقش مهمی در بقا و عملکرد فوتورسپتورها دارد. از آنجا که دسترسی به شبکیه انسان کار دشواری است و علاوه براین سلولهای بدست آمده عمر کوتاهی در شرایط کشت دارند و از طرف دیگر کار با سلولهای پرایمری همیشه با تفاوتهای فردی دهنده مواجه است تولید و عرضه سلول های دودمانی از اهمیت خاصی برخوردار است که در مورد سلولها ی RPE انسانی تنوع و تعداد آنها نیز بسیار محدودتر بوده و امکان دسترسی به نمونه اندک بین المللی بخصوص در ایران بسیار مشکل است.
سلول های بوجود آمده از یک کشت سلول پرایمری انسانی حاصل و جداسازی شدند. بررسی و مقایسه با سلول های hRPE پرایمری و تجزیه و تحلیل ایمونوسیتوشیمی بیان نشانگرهای Ki67+، نشانگر پرولیفراتیو و نشانگر خاص سلولهای بنیادی و سلولهای پیش ساز از جمله Oct4، PAX6 و Chx10 را در این سلول های دودمانی بوجود آمده نشان می دهد. سلولهای جداشده قابلیت تکثیری بسیار زیاد داشته و مارکرهای ویژه سلول های بنیادی را نشان می دهند. آنها بیش از سه سال در کشت باقی مانده و رشد کرده اند.