سلول دودمانی mRPE

RPE یکی از سلولهای فوق العاده تخصصی است که بین شبکیه عصبی و غشا بروخ از کوروئید قرار دارد. سلولهای RPE نقش مهمی در بقا و عملکرد فوتورسپتورها دارند. از آنجا که این سلولها عمر کوتاهی در شرایط کشت دارند و از طرف دیگر کار با سلولهای پرایمری همیشه با تفاوتهای فردی دهنده مواجه است تولید و عرضه سلول های دودمانی از اهمیت خاصی برخوردار است که در مورد سلولها ی RPE تنوع و تعداد آنها نیز بسیار محدود بوده و امکان دسترسی به نمونه اندک بین المللی بخصوص در ایران بسیار مشکل است. لذا در اختیار داشتن یک لاین سلولی برای مطالعات بسیار مهم و امروزی شبکیه مسئله مهم و قابل توجهی است.
سلول های بوجود آمده از یک کشت سلول پرایمری موشی حاصل و جداسازی شدند. بررسی و مقایسه با سلول های mRPE پرایمری و تجزیه و تحلیل ایمونوسیتوشیمی بیان نشانگرهای Ki۶۷+، نشانگر پرولیفراتیو و نشانگر خاص سلولهای پیش ساز شبکیه از جمله PAX۶ را در این سلول های دودمانی بوجود آمده نشان می دهد.
سلولهای جداشده قابلیت تکثیری بسیار زیاد داشته و مارکرهای ویژه سلول های RPE را نشان می دهند.