سفید کننده و جرم گیر ترکیبی

سفید کننده و جرم گیر ترکیبی با اسید و کلر خنثی