سطح سنج فشاری

سطح سنج فشاری برای اندازه گیری عمق آب و قابل استفاده در مخازن و چاه های آب