سطح سنج سیارمایعات

یکی از متغیرهایی که در صنایع فرآیندی اندازه گیری و کنترل آن مورد توجه میباشد،
سطح سیال است. به این منظور از سطح سنج ها و یا لول(Level )سنج ها جهت اندازه گیری سطح سیالات استفاده میشود.
کاربرد:
*آموزش مبحث سطح سنج
*هتلها
*آپارتمانهای خانگی
*مجتمع های تجاری
*کارخانه ها
*کاربرد سطح درابعاد دیگر دربرجهای خنک کننده
*استخرهای مسکونی و تجاری
*در هر مکانی سطح آب باید کنترل شود.