سر مشعل چرخش ترکیبی

سر مشعل چرخش ترکیبی، پره‏های چرخش دهنده دوگانه هوا هستند که در خروجی سوخت و هوا از مشعل نصب شده و با ایجاد گردش‏های دوگانه در جریان هوا و سوخت خروجی از مشعل باعث بهبود شرایط احتراق و کاهش تولید آلاینده‏های حاصل از آن می‏شود. این پره‏ها با تاثیر بر اختلاط هوا و سوخت می‏تواند باعث کنترل شکل و ویژگی‌های فیزیکی شعله ازجمله بر خاستگی، ضخامت و طول شعله گردند. همچنین استفاده از این پره‏ها در مقایسه با حالت بدون پره و یا پره با چرخش یک سویه، کاهش تولید آلاینده CO، NOx و کاهش گازهای نسوخته خروجی را در پی خواهد داشت. استفاده از سر مشعل چرخش ترکیبی باعث افزایش تابش شعله درعین‌ ‌تغییر ناچیز پروفیل دمای شعله و افزایش راندمان حرارتی خواهد شد.