سردخانه کوچک زعفران

یکی از مشکلات جدی زعفران کاران این است که حجم نسبتا زیادی از گل زعفران را در زمان بسیار کمی در هنگام فصل برداشت محصول جمع آوری می کنند و این نیازمند فعالیت کاری بسیار زیاد به منظور پاک کردن و جدا کردن کلاله زعفران است. بنابراین، در صورت وجود سردخانه ای کوچک به منظور نگه داری گل زعفران می توان این حجم کاری را در حدود 3 الی 5 روز به تاخیر انداخت. بدین منظور، طراحی و ساخت یک سردخانه کوچک که قابلیت نگه دارای گل زعفران را دارد و می تواند آنها را در حدود 3 الی 5 روز در دمای زیر 4 درجه سانتیگراد نگه دارد، بسیار اقتصادی به نظر می آید.