سرامیک مایکروویو دی الکتریک MgTiO3

با توجه به توسعه ارتباط ماهواره ای در سال¬های اخیر توجه زیادی دی¬الکتریک ایجاد سرامیک¬های با ثابت دی الکتریک متوسط و تلفات دی الکتریک پایین توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. از جمله می¬توان به MgTiO۳ اشاره کرد. این ماده با داشتن ثابت دی الکتریک متوسط ۱۷= εr و تلفات پایین در نتیجه فاکتور QF بالا برابر با ۱۶۰۰۰۰ و ضریب دمایی فرکانس رزنانس پایین (ppm/°C ۵۵-) به عنوان دی الکتریک در تشدید کننده ها و فیلترها برای سیستم¬های رادار عمل کننده در فرکانس مایکروویو کاربرد داردسرامیکی شده است.