ست شبیه ساز و آموزشی مالتی پلکس خودرو 206

اموزش راحتر دانشجویان با سیستم های نوین خودرو های و اشنای با شبکه در خودرو ها