سترون ساز هوای جاروبرقی

هوای مکیده شده توسط جاروبرقی می تواند به عاملی برای پخش ویروس ها و میکروارگانیسم های دیگر سطح زمین در هوای اتاق و انتقال بیماری های ویروسی و غیره شود. به همین جهت لازم است تا با استفاده از فیلترهایی از حذف این میکروارگانیسم های مخرب و خطرناک اطمینان به عمل آید. ابزار اختراعی با استفاده از تکنولوژی uv و محلول های ضد عفونی کننده این کار را انجام می دهد.