سامانه ی تصمیم گیری مکانمند پایش بیماری زایی کرونا

دستاورد و یا محصول
طراحی مفهومی یک سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانمند جهت پایش ریسک همه¬گیری ویروس کووید۱۹ که در فاز بعد قابل تبدیل به نرم افزار کامپیوتری و یا تحت وب می باشد
اهداف و کاربردها
هدف این طرح، طراحی و ایجاد یک سامانه¬ی پشتیبان تصمیم-گیری مکانمند پایش ریسک همه¬گیری ویروس کرونا با به-کارگیری علم و فناوری سنجش از دور، مدل های محیط زیستی و سامانه اطلاعات جغرافیایی می¬باشد. اطلاعات مربوط به وضیعت شهر از نظر میزان انواع آلاینده¬ها دما، بارندگی، تراکم جمعیت، نوع کاربری و غیره توسط پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره¬ای در هر یک از مناطق و یا زون¬های شهری پایش شده و در نهایت از تلفیق فاکتورهای مذکور با الگوریتم ها و مدل های آنالیز مکانی موثر، مدل ریسک بیماری زایی ویروس ایجاد خواهد شد. در نهایت از مدل مذکور جهت ایجاد سامانه ی پشتیبان تصمیم گیری مکانمند پایش ریسک همه گیری ویروس کرونا در شهرها استفاده خواهد شد. خروجی سامانه ی مذکور، نقشه های به هنگام از پراکنش ریسک همه گیری در هر یک از زون های شهری است.