سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاه تشخیص طبی (سیما)

محصول سامانه یکپارچه و متمرکز آزمایشگاهی (سیما) اولین محصول نرم‌افزاری تحت وب بومی می‌باشد که ضمن پشتیبانی از عملیات جاری تشخیص طبی، خدمات مورد نیاز شبکه‌های آزمایشگاهی را نیز محقق می‌کند.