سامانه گردشگری

سامانه یکپارچه گردشگری با هدف آماده سازی بستر اطلاعاتی گردشگری کشور، ارزان و آسان سازی سفر