سامانه کامل پیل سوختی متانولی

سامانه یک کیلوواتی پیل سوختی متانولی برای تست های میدانی بر روی شناورهای سطحی تحویل کارفرما شده است.