سامانه ژنراتور بدون جاروبک

دستگاه تولید که از امواج دریای خزر برق مصرفی تولید می کند