سامانه پیش انتخاب واحد دانشگاهی

به منظور برنامه ریزی بهتر توسط مدیران گروه و با توجه به عدم وجود امکان پیش انتخاب واحد در سامانه آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، این سامانه با امکانات زیر طراحی و راه اندازی شد: *:امکان تعریف مناطق ده گانه، استان ها و شهرها *: ثبت و مدیریت اطلاعات دانشگاه های کشور *-: ثبت و مدیریت اطلاعات مقاطع تحصیلی، رشته ها، گرایش های تحصیلی و دروس تحصیلی مرتبط با هر رشته *- ثبت و مدیریت اطلاعات اساتید، پرسنل و دانشجویان *: ثبت و مدیریت اطلاعات نیمسال های تحصیلی *: ثبت و مدیریت دروس پیشنهادی توسط مدیران گروه و تعریف زمان های پیشنهادی *: انجام پیش انتخاب واحد و ویرایش اطلاعات توسط دانشجویان و انتخاب زمان پیشنهادی ارائه درس *: گزارش آنلاین از آمار ثبت نام دروس به تفکیک رشته