سامانه پیش‌بینی امواج با دقت بالا در مناطق ساحلی

سامانه پیشنهادی پیش بینی امواج در دریای خزر، اگرچه دارای نمونه داخلی و خارجی است ولی در آن ها از داده های باز تحلیل و پیش بینی آماده مدل های جوی با شبکه منظم و میان مقیاس استفاده شده است. در سامانه حاضر از مدل اقیانوسی نسل سوم SWAN که مختص آب کم عمق و ساحلی است استفاده شده است. در این مدل از شبکه نامنظم با دقت بالا استفاده شده است که قابلیت مدل سازی و پیش بینی مشخضه های امواج در مناطق ساحلی و فراساحلی با دقت خوب را دارد. در سامانه پیشنهادی مدل دریایی SWAN با مدل جوی WRF جفت گردیده است.
قابلیت ها: 1- داده های اسکترومتری ماهواره ای و داده های بازتحلیل Era۵ و Era-Interim تصحیح شده به عنوان ورودی مدل؛ 2- قابلیت جفت شدن با مدل جریان