سامانه پلاسمای سرد اتمسفری برای تصفیه پساب دارویی

این سامانه مرتبط با حوزه تصفیه آب، فاضلاب و پساب است و علاوه بر حذف میکروارگانیزم ها قادر به تخریب ترکیبات دارویی می باشد.