سامانه پلاسمای سرد تحت میدان‌مغناطیسی

استفاده از پلاسمای سرد به منظور کاهش آلودگی مواد غذایی و غیرفعالسازی باکتری‌ها یکی از کاربردهای رایج این فناوری است و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. در پلاسما ذرات باردار وجود دارند و با توجه به اعمال نیرو از سوی میدان مغناطیسی به ذرات باردار می‌توان این فرضیه را مطرح نمود که از این میدان برای تاثیر بر پلاسما و محصور نمودن آن و افزایش شدت برخوردها و در نتیجه افزایش اثر آن در مهار عوامل بیماری‌زای مواد غذایی استفاده شود. در این پژوهش پس از بررسی پیکربندی‌های مختلف، سامانه‌ای به منظور بررسی اثر میدان الکترومغناطیس بر خاصیت ضدمیکروبی پلاسمای تولیدشده با روش تخلیه سد دی‌الکتریک (DBD) طراحی و پیاده‌سازی شد. آزمایشها تحت فشار اتمسفر و همچنین فشار کمتر از اتمسفر (خلاء) و هر کدام در حالتهایی شامل شاهد، پلاسما بدون میدان مغناطیسی و پلاسما همراه با میدان انجام شدند.