سامانه پشتیبان مدیریت نگهداشت پل

توسعه فنآوری، زمینه تحقق اینترنت اشیاء و عینیت پیدا کردن زیربناهای هوشمند را فراهم آورده است. از منظر ایمنی، خبر شکست ناگهانی پلها و کشته شدن شهروندان حتی در کشورهای پیشرفته (پل جنوا در ایتالیا در سال ،)۲۰۱۸لزوم استفاده از این فنآوری را جهت مدیریت نگهداشت پیشبینانه ضروری کرده است. از منظر اقتصادی، تجربه پایش سلامت سازه در دنیا نشان میدهد در نیمی از پلهایی که به پایان عمر نسبی خود رسیده اند، یا با بازدید چشمی، معیوب به نظر میرسند، ظرفیت باربری پنهان مناسبی وجود دارد. وجود و استفاده از سامانه پایش سلامت باعث حداقل %۳۰ صرفه جویی در هزینه بازسازی و نوسازی ابنیه فنی میشود