سامانه پایش هوشمند ویدیو

این محصول بر اتفاقات دوربین¬های مداربسته به صورت هوشمند نظارت می¬کند.
قابلیت‌های محصول:
• حفاظت پیرامونی و محیطی توسط نظارت هوشمند محصول مبتنی بر یادگیری ماشین
• قابلیت تشخیص ژست افراد مانند ناراحتی، خوشحالی، شوخی، بحث، ازدحام، نزاع و درگیری
• قابلیت تعریف رویداد جدید در سامانه
• قابلیت تعریف هشدار برای هر رویداد ممکن مانند هرگونه رفتار ناهنجار
• پیش‌بینی حادثه نامطلوب و پیشگیری از حوادث بالقوه که سلامتی فرد و محیط یا هر دو را مختل می کند
• تشخیص میزان و درجه دور بودن از خطربر اساس قابلیت فاصله با خطر
• کنترل هوشمند ایمنی در محیط کار توسط قابلیت تعریف ایمنی و خط برای محصول
• تشخیص شرایطی که پتانسیل رساندن صدمه به کارکنان، تجهیزات و ساختمان‌ها را دارد
• تشخیص انسان، اتومبیل و حیوان به منظور جلوگیری از هشدارهای اشتباه
• امکان تعریف سناریوهای جدید در صورت تشخیص نفوذ غیر قانونی افراد یا اتومبیل
• نصب ساده و کم هزینه محصول نسبت به راهکارهای مشابه (مانند فنس الکتریکی، دوربین‌ هوشمند وایرلس نظارتی)