سامانه هوشمند کنترل مزارع طیور

. کاربرد اتوماسیون بیشترین استفاده اتوماسیون در صنایع کشاورزی دربخش صنعت مرغداری و گلخانه می باشد و با توجه به اینکه پرورش طیور در تامین پروتئین مورد نیاز جامعه از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است و نقش آن در اقتصاد کلان کشور و اشتغال زایی غیر قابل انکار ابتدا به ساکن نقش اتوماسیون و عملکرد و تاثیرات مربوطه را بیان و شرح میدهیم . مدیریت پرورش طیور را می توان به عوامل موثر ذیل تقسیم نمود در حقیقیت مدیر پرورش از عوامل ذیل تشکیل گردیده است . 1-آب شرب 2- تغذیه 3- تهویه 4- دما 5- رطوبت هوای تنفسی 6- نور 7- تاسیسات و تجهیزات 8- سالن و چگونگی آن 9- بهداشت 10- جوجه و کیفیت آن 11-روش صحیح برخورد با جوجه همرا با استرس کمتر 12- راهکار اقتصادی مناسب نقص در هر یک از عوامل بالا میزان تولید را در مقایسه با استاندارد آن پایین می آورد و با شناسایی عوامل موجود و کوشش جهت رفع نقص می توان بستر مناسبی جهت افزایش تولید فراهم نمود