سامانه ملی مدیریت بحران اورژانس

این سامانه به منظور مدیریت منابع مکانی طراحی شده است و شامل بخش های :
سیستم جامع مبتنی بر مکان مدیریت اربعین
جانمایی موکب ها و پایگاه های اورژانس
نمایش روی نقشه
مدیریت اعزام پرسنل
اتوماسیون اداری مکاتبات
مدیریت منابع