سامانه مدیریت کلاس‌ها و کارگاه‌های دانشگاه

هوشمندسازی و مکانیزه کردن فرآیند انتخاب کلاس و کارگاه توسط مدیرگروه جهت برنامه ریزی ترم و سپس حضور و غیاب اساتید توسط مدیریت کلاس‌ها و حضور و غیاب دانشجویان توسط استاد
این سامانه برای مدیریت و یکپارچه سازی انتخاب کلاس و مدیریت و زمانبندی کارگاه های یک مکان آموزشی که با هدف آسان تر نمودن این امور توسعه داده شده است
امکانات سامانه
 ثبت اطلاعات دانشگاه و کاربران (کارمندان و اساتید) مرتبط با سامانه
 ثبت زمانبندی های کلاس ها
 ثبت و نمایش تجهیزات هر کلاس
 امکان نمایش گزارش ها در یک صفحه مجزا
 دسترسی سریع و آسان به اطلاعات هر بخش از نرم فزار
 مدیریت کلاس ها
 امکان حضور غیاب اساتید و حضور غیاب دانشجویان
 انواع گزارش گیری
 و….