سامانه مدیریت پهنای باند (آسپا-شیپر)

این سامانه پهنای باند قابل
دسترس را تخمین زده و تمام پهنای باند موجود را بر اساس سیاستهای مدیران شبکه، بین کاربران حاضر
تقسیم مینماید. علاوه بر این، طراحی مکانیزم قرضدهی بلادرنگ باعث میشود سهم استفاده نشده کاربران به
صورت برخط به کاربران دیگر تخصیص داده شده و میزان بهرهوری در ارایه سرویس افزایش چشمگیری داشته باشد.
یکی دیگر از این مشخصات امکان استفاده از سیستم در حالت bridge است که امکان استفاده از آن در هر نقطهای
از شبکه بدون نیاز به هیچ دستکاری در تنظیمات شبکه قبلی را فراهم مینماید. این خصیصه باعث بوجود آمدن
خاصیت Plug and play در این سامانه گردیده است.
امکان پیکربندی سیستم از طریق رابط گرافیکی و زبان اسکریپت PPLC که توسط شرکت آسپا طراحی و پیاده سازی
شده است وجود دارد و می توان پیکربندیهای پیچیده را از طریق این زبان انجام داد. همچنین با توجه به پیادهسازی
کاملاً بومی این سامانه میتوان نیازمندیهای خاص دانشگاه را از طریق توسعه سیستم بر طرف نمود.