سامانه مدیریت متمرکز و هوشمند اینترنت

امروزه اینترنت به جزء لاینفک زندگی بشر تبدیل گشته است . سازمان ها ، دانشگاه ها ،فروشگاه و رستوران ها درخواست دسترسی اینترنت توسط مراجعه کنندگان را دارند از طرف دیگر تامین امنیت و پهنای باند این مکان ها نیز مهم است در این سیستم به نیازمندی کاربران و سازمان پاسخ داده می شود