سامانه مدیریت تولید محتوای غیرمتمرکز سیما

سامانه سیما بستری برای تولید محتوا با امکان همکاری مراکز و افراد مختلف فارغ از مکان طراحی شده است. این سامانه امکان همکاری مراکز و افراد مختلف را به منظور تهیه محتوا در کمترین زمان و با بیشترین کیفیت فراهم می‌نماید. با طراحی مکانیزم‌های مشوق در سامانه، روند تولید محتوا بهینه شده و از طریق ایجاد رقابت، همکاری و انگیزه در افراد فعال در این سامانه، کیفیت و کمیت تولید اخبار و محتواهای آگاهی‌رسانی را ارتقا می‌بخشد. همچنین این امکان فراهم می‌شود که تولید محتوا در همه روزهای هفته و به صورت ۲۴ ساعته انجام شود.
فعالیت این سامانه متکی به نقش‌های تعریف شده در این سامانه است و مدیریت سامانه تا حد امکان بین نقش‌ها توزیع شده تا کمترین نیاز به مدیریت افراد را دارا باشد.