سامانه مجتمع پیل سوختی پلیمری

تولید هیدروژن از واکنش آلومینیوم و آب به دلیل ارزان بودن مواد اولیه، فعالیت در دما و فشار محیط، درصد جرمی و حجمی نسبتاً بالای تولید هیدروژن به کل سامانه در مقایسه با دیگر روش ها از اهمیت فراوانی برخوردار گشته است.