سامانه مجازی هوشمند اصالت سنجی و فروش صنایع دستی

فروشگاهی مجازی برای اجاره غرفه به تولید کنندگان صنایع دستی جهت عرضه مستقیم محصولات با قابلیت اصالت سنجی و تشخیص هوشمند کیفیت محصول در سطوح مختلف. هم اکنون فاز اول طرح با ایجاد سایت اینترنتی و نمونه محصولات اولیه جهت فروش اجرایی شده و در فاز دوم، صنایع دستی در دسته های مختلف طبقه بندی شده و در هر مرحله، برنامه رایانه ای بر پایه پردازش تصویر و همچنین پایگاه داده جهت کیفیت سنجی مواد مورد استفاده در آنها، میزان اصالت و کیفیت محصول را پیمایش نموده و آن را سطح بندی می نماید.