سامانه مبدل انرژی موج

مبدل انرژی موج موجب تولید برق مناسب از امواج دریای مازندران می شود.