سامانه ضد سرما زدگی باغات

این سامانه هوشمند با رصد مستمر و ارزیابی لحظه به لحظه دمای سطح زمین و مقایسه آن با دمای لایه هوایی بالاتر، زمان وقوع و نوع سرمازدگی و همچنین گرمازدگی را در باغات و مزارع تشخص می دهد . برای مقابله با سرمازدگی ، با توجه به نوع آن اعم از تشعشعی یا انتقالی ، از مولد باد ، بخاری و یا تلفیقی از آن اقدام به گرم کردن هوا ، تولید باد و پرتاب آن به سطح باغات و مزارع می نماید تا با انتقال هوای گرم و پر فشار به سطح زمین ضمن افزایش دما در آن ، هوا در سطح وسیعی جابجا شده و مانع از وقوع سرمازدگی گردد.
همچنین این سامانه در فصل تابستان ، زمان وقوع گرمازدگی را تشخیص داده و با شناسائی هوای خنک تر سطوح بالائی ، انتقال و پرتاب آن به سطح باغات و مزارع، موجب کاهش دمای سطح باغات و مزارع شده و مانع از بروز خسارات ناشی از گرمازدگی می گردد.