سامانه ضد تگرگ

سامانه ی طراحی شده قادر است با تولید موج حلقه ای و برد بالا، مانع از بارش تگرگ شده و با ایمنی بالای عملکردی از وارد شدن خسارات ناشی از بارش تگرگ جلوگیری به عمل آورد