سامانه شبیه سازی پویای جریان مواد

کارکرد این سامانه، شبیه سازی جریان مواد در چرخه عمر محصولات و محاسبه میزان جریانها، انباشتها و شاخصهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط با آنها می باشد. برخی از کمیتهای قابل شبیه سازی عبارتند از: انباشت مواد در حال استفاده، انباشت و جریان پسماندها و بازیافت آنها، انباشت و جریان تولید، انباشت و جریان آلودگیها، هزینه های مدیریت پسماند، میزان اشتغالزائی و غیره