سامانه ساتا (سامانه اشتراک گذاری و تحلیل اطلاعات)

اشتراک گذاری و آگاهی از وضعیت تهدیدات، موجب افزایش پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌ حیاتی می شود و به مدیران حوزهICT، کمک می کند تا در پایش وضعیت شبکه، بینش هدفمند داشته باشند.
سامانه اشتراک و تحلیل اطلاعات (سامانه ساتا) در پژوهشگاهICT، طی دوسال, پیاده سازی و درشبکه یکی از سازمانهای زیرساختی پایلوت شد. هدف غایی، ایجاد امکان اشتراک اطلاعات تهدیدات سایبری بین سازمان‌های ICT و ارائه تحلیل مناسب به راهبران (متولیان) و قربانیان احتمالی/قطعی هر تهدید است؛ خدمات سامانه در سه سطح است: ۱) خدمات راهبران قلمرو ۲) خدمات ذی نفعان و سازمان‌ها ۳) خدمات قابل ارایه به عموم
سامانه امکان دریافت گزارش تهدید از شبکه سازمانهای فاوای کشور را دارد. فراهشدار حملات، ‌آسیب پذیری و حوادث از SOC و CERT‌ سازمان قلمرو فاوا دریافت شده سپس، ارزیابی ریسک و احتمال گسترش تهدید محاسبه شده و نتایج به صورت بهروش و راه کار مقابله‌،برای ذی نفعان،به صورت گمنام شده ارسال میشود.