سامانه رزرو و زمانبندی منابع

رزرو منابع دانشگاهی و سازمانی مورد استفاده برای آزمایشگاه مرکزی- اداره رفاه- اداره انتشارات- اداره آموزش- مرکز مشاوره و غیره