سامانه دامیار

با استفاده از سامانه دامیار دامدار می تواند مجموعه خود را به صورت هوشمند و یکپارچه از هر نقطه دنیا مدیریت نماید، و بر کوچکترین تغییرات و اتفاق ها در بخش های مختلف مانند مدیریت دام ، بیماری دام و درمان ، خوراک و جیره ، محصولات و شیردوشی ، عملیات حسابداری ، انبارداری دارو و خوراک ، کارکنان و کاربران و اطلاعات آماری مربوط به تمامی بخش ها نظارت و کنترل داشته باشد و با توجه به اطلاعات آماری و مالی دقیق تصمیمات مدیریتی حیاتی اتخاذ نماید و در مخارج مختلف مربوط به هر بخش ، زمان و انرژی صرفه جویی قابل تاملی داشته باشد.