سامانه خد مات سازمانی و اتوماسیون شبکه

سامانه خدمات سازمانی و
اتوماسیون شبکه یک سامانه طراحی شده بومی و ماژولار می باشد
جهت ارائه خدمات و مدیریت آنلاین سیستمهای موجود در شبکه سازمانها ، ادارات و شرکتها در راستای پیاده سازی دولت الکترونیک و اتوماسیون یکپارچه سیستمها جهت ارتقاء بهره وری استفاده می گردد.