سامانه حسگر تشدید پلاسمون سطحی

سامانه NOOR-SPR۰۱دستگاهی است مبتنی بر پدیده تشدید پلاسمون سطحی به منظور اندازه گیری : اندازه گیری ضریب شکست یک محلول
یا یک گاز، اندازه گیری سینتیک شیمیایی ، اندازه گیری غلظت شیمیایی یک گاز یا یک محلول و سنسور فشار