سامانه جامع منابع سازمانی

سامانه یکپارچه نرم افزاری در سطح صنایع متوسط و بزرگ در حوزه های تخصصی مالی، انبارداری، بازرگانی، فروش، برنامه ریزی، کنترل کیفیت، تعمیرات و نگهداری، اتوماسیون اداری و منابع انسانی.