سامانه جامع اوقات فراغت

یکپارچه سازی و توسعه امور فرهنگی کلیه سازمانهای دولتی و سمن ها در راستای ارتقا و اثربخشی رویکردهای نوین علوم انسانی و اجتماعی و در ادامه مدیریت ، برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح بر پایه اطلاعات شرکت کنندگان کارکنان دولت و آحاد مردم در برنامه های سازمان ها که این سامانه در استان زنجان راه اندازی شده است.