سامانه توپکرانی تمیزکننده خنک‌کننده آب دریا

در مبدلهای حرارتی که با آب رودخانه ها یا آب دریا کار می کنند، به سبب وجود املاح و رسوبات درون لوله ها، راندمان انتقال حرارت پیوسته کاهش یافته و به تبع آن مصرف سوخت داخلی و افزایش پیوسته¬ی هزینه¬های تعمیر و نگهداری را در پی خواهد داشت. یکی از تکنولوژیهای پیشرفته استفاده از سامانه توپکرانی است که بدون نیاز به بازکردن سیستم، لوله از املاح و رسوبات تمیز گشته و راندمان سیستم را افزایش می دهد.