سامانه تولید همزمان برق و حرارت خورشیدی هوا-خنک

طرح حاضر بر توسعه یک نمونه اولیه کارآمد فتوولتاییک-حرارتی (PV-T) با هدف تولید گرما و الکتریسیته از انرژی خورشیدی به منظور تامین نیاز‌ها یا بخشی از نیاز‌های ساختمان‌های سبز یا کم-مصرف انرژی با بهبود عملکرد حرارتی و افزایش پایداری تولید برق خورشیدی متمرکز است و اهداف و اقدامات صورت گرفته در این طرح عبارتند از:
– شبیه‌سازی سه‌بعدی سامانه PV-T بر پایه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) با هدف شناسایی پدیده‌های دخیل و تغییر آن‌ها به منظور بهبود عملکرد؛
– بهسازی عملکرد حرارتی با هدف افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی به کمک استفاده از ایده کانال همگرا با:
1- افزایش ظرفیت انرژی تولیدی (مجموع برق و حرارت خورشیدی) سامانه‌های PV-T به میزان 10 درصد بدون هزینه اولیه اضافی نسبت به نمونه‌های موجود هوا-خنک؛
2- افزایش یکنواختی دمای سطح صفحات PV و متعاقبا جلوگیری از کاهش میزان تولید انرژی الکتریکی که یکی از نقاط ضعف اصلی سامانه‌های PV-T هوا-خنک می‌باشد که بر اساس اندازه‌گیری‌های تجربی در نمونه حاضر به توزیع دمای تقریبا یکنواخت در طول صفحه فتوولتائیک دست یافته‌ایم.