سامانه تقطیر غشایی

• شیرین سازی آب و تولید آب شرب از آبهای شور
• حذف مواد آلی از پساب و تصفیه پساب های صنعت