سامانه تصفیه روغن تپ چنجر

طراحی، ساخت و بکارگیری سامانه تصفیه روغن همراه با لجن‌گیر برای حذف همزمان لجن احتمالی روغن تپ‌چنجر در شرایط بحرانی روغن قبل از زمان تعویض آن با استفاده از یک جاذب طبیعی اصلاح‌شده برپایه زئولیت، حذف ذرات جامد موجود در روغن با استفاده از فیلترهای 15 و 5 میکرونی در ورود و خروج روغن از سامانه، و حذف رطوبت و گازهای محلول در روغن با استفاده از یک سامانه خلا بدون اعمال دماهای بالا به روغن انجام شد. پس از حذف رطوبت و گازهای محلول در روغن، روغن از یک ستون احیاکننده روغن برای حذف احتمالی آلاینده‌های شیمیایی روغن عبور می‌کند و نهایتا از یک فیلتر 5 میکرون برای حذف ذرات جامد عبور می‌کند